2018 – 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS

1. Bendrosios ugdymo plano nuostatos

2018 – 2019 mokslo metų ugdymo planą rengė darbo grupė, paskirta Panevėžio gamtos mokyklos direktorės 2018 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. VĮ - 24„Dėl darbo grupės sudarymo 2018-2019 mokslo metų ugdymo planui parengti“(Priedas Nr. 1).

TIKSLAS - Tobulinti ugdymo procesą, užtikrinant gerą emocinę aplinką ir orientuojantis į vaiko saviraiškos poreikių tenkinimą

UŽDAVINIAI

1. Efektyviai taikyti etatinio mokytojų apmokėjimo modelio galimybes gerinant ugdymo proceso kokybę

2. Užtikrinti veiksmingą atnaujintų edukacinių erdvių ir priemonių naudojimą ugdymo procese

Visas ugdymo planas čia ....